เลือกหน้า

กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติทางสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับการสงเคราะห์ ผู้มีปัญหาทางสังคม เช่น เด็กและบุคคลวัยรุ่น คนชรา คนขอทานโสเภณี ผู้ต้องขัง ผู้ป่วย คนพิการและทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไป ที่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของตนเองและครอบครัว หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่าง ๆ

ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติทางสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับการสงเคราะห์ ผู้มีปัญหาทางสังคม เช่น เด็กและบุคคลวัยรุ่น คนชรา คนขอทานโสเภณี ผู้ต้องขัง ผู้ป่วย คนพิการและทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไป ที่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของตนเองและครอบครัว หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ฝ่ายการเงิน

  งานการเงิน

งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  การงบประมาณการบัญชี ทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษาวิเคราะห์ ติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี

ฝ่ายการบัญชี

  งานบัญชี

งานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะทางด้านการเงิน การบัญชี การคลัง การพิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติทางด้านการเงิน การคลังของแผ่นดิน

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ

  งานทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ

งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม และการบำรุงรักษา การทำบัญชีทะเบียน พัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

  งานพัฒนารายได้

งานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ วิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นของ อบต. การตรวจวิจัยแบบแสดงรายการคำร้องหรือคำขอของผู้เสียภาษี และค่าธรรมเนียม ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คำร้อง คำข้อของผู้เสียภาษี ให้เหมาะสม รับชำระเงิน

  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งานตรวจสอบพื้นที่และรายการทะเบียนทรัพย์สิน

  งานจัดเก็บรายได้

งานเขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จัดทำทะเบียน และรายการต่าง ๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมิน ภาษีการเก็บ จัดหา และนำส่งเงิน เป็นต้น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

  งานวิศวกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติออกแบบ คำนวณ ประมาณการ ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานโครงการ และงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับงานอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

  งานสถาปัตยกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเขียนแบบ วิเคราะห์วิจัย ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

ฝ่ายผังเมือง

  งานผังเมือง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวม ข้อมูลด้านผังเมือง งานจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะงานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

ฝ่ายก่อสร้าง

  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

ลักษณะงานปฏิบัติงานด้านการจัดสถานที่และติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง งานรัฐพิธีงานประเพณีต่าง ๆ และงานออกแบบ สำรวจ ซ่อมบำรุง เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ โดยควบคุมและตรวจสอบให้อยู่ในความเรียบร้อยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  งานสาธารณูปโภค

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมแซม บำรุงรักษา อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ด้านสาธารณูปโภครวมถึงการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การตรวจแก้ไข ปรับซ่อมมาตรวัดน้ำ การสำรวจ และต่อท่อประปา การจดเลขมาตรวัดน้ำ และคำนวณประมาณงานน้ำ จากมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ วางแผน ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานธุรการ งานสารบรรณ จัดทำคำสั่ง ประกาศและด้านอื่น ๆ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

 

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  งานบริหารทั่วไป

งานติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานธุรการ งานสารบรรณ จัดทำคำสั่ง ประกาศด้านเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย

  งานการเจ้าหน้าที่

การวางแผนบุคคล การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การโอน(ย้าย) การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนการควบคุมและการส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ จัดทำทะเบียนประวัติรับราชการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ พิจารณาทำตามเห็น มีสรุปรายงาน เสนอแนะกับการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมตลอดถึงภัยธรรมชาติ

  งานกฎหมายและคดี

งานที่เกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับดังที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติธรรมรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

 

  2.ฝ่ายนโยบายและแผน

  งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ

  งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่สนับสนุนผลงานและนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นเป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับประชาชน