เลือกหน้า

ส่วนราชการ

นายทนง ช่างคิด

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสมหมาย เสริมสุขต่อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายสฤษฎ์ สุขุมวัฒนะ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 นางสาวชลธิชา นิลฉ่ำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ครูสลวย สุขสถิตย์

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นายชำนาญ นักสอน

ภารโรง

นายประยูร สังข์แก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวปิยรัตน์ ภูวะสุวรรณ์

คนงานทั่วไป