เลือกหน้า

ส่วนราชการ

นายทนง ช่างคิด

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสมหมาย เสริมสุขต่อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นางสาวชลธิชา นิลฉ่ำ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปิยะรัตน์ ภูวะสุวรรณ์

พนักงานทั่วไป

ครูสลวย สุขสถิตย์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นายชำนาญ นักสอน

นักการภาโรง

นายประยูร สังข์แก้ว

พนักงานขับรถ

นายณัฐพล นามไพร

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวภัทราพร เหมือนมอญ

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวสุนิสา ร้อยเกิด

พนักงานจ้างเหมา