เลือกหน้า

”อำนาจหน้าที่

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

 

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  งานบริหารทั่วไป

งานติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานธุรการ งานสารบรรณ จัดทำคำสั่ง ประกาศด้านเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย

  งานการเจ้าหน้าที่

การวางแผนบุคคล การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การโอน(ย้าย) การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนการควบคุมและการส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ จัดทำทะเบียนประวัติรับราชการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ พิจารณาทำตามเห็น มีสรุปรายงาน เสนอแนะกับการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมตลอดถึงภัยธรรมชาติ

  งานกฎหมายและคดี

งานที่เกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับดังที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติธรรมรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

 

  2.ฝ่ายนโยบายและแผน

  งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ

  งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่สนับสนุนผลงานและนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นเป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับประชาชน