เลือกหน้า
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 นายสุชาติ คงโพธิ์ นายก อบต.หนองบัว 081-6923936
2 นายเสถียร โพธิ์มูล รองนายก อบต.หนองบัว 085-2688840
3 นางสาวจีรภัทร์ จ่ายยังวัฒนากร รองนายก อบต.หนองบัว 081-7070554
4 นายมนเทียน คงโพธิ์ เลขานุการนายก อบต.หนองบัว 081-7866269
5 นายรังสิวุฒิ อินทร์พรหม ประธานสภา อบต.หนองบัว 088-2776842
6 นายหาญ วิทยารมย์ รองประธานสภา อบต.หนองบัว 081-0369518
7 นายปรีชา สาหร่าย สมาชิกสภา อบต.หนองบัว 081-7723533
8 นายวิชัย นามไพร สมาชิกสภา อบต.หนองบัว (หมู่ที่ 1) 087-1970218
9 นางขวัญเรือน โพธิ์แก้ว สมาชิกสภา อบต.หนองบัว (หมู่ที่ 2) 087-2038420
10 นายเฉลิม ระวิงทอง สมาชิกสภา อบต.หนองบัว (หมู่ที่ 3) 062-8819026
11 นายปัญญา เซ็นน้อย สมาชิกสภา อบต.หนองบัว (หมู่ที่ 3) 081-2972899
12 นางทองสุข บุตรเนียม สมาชิกสภา อบต.หนองบัว (หมู่ที่ 4) 083-6303578
13 นางประคอง แสงแสน สมาชิกสภา อบต.หนองบัว (หมู่ที่ 4) 093-0520499
14 นายสมทรง สุทธินันท์ สมาชิกสภา อบต.หนองบัว (หมู่ที่ 5) 088-9916053
15 นางสาวสถิตรัตน์ โพธิ์เอี้ยง ปลัด อบต.หนองบัว 087-8492904