เลือกหน้า

สมาชิกสภา

นายรังสิวุฒิ อินทร์พรหม

ประธานสภา อบต.หนองบัว

นายหาญ วิทยารมย์

รองประธานสภา อบต.หนองบัว

นางสถิตรัตน์ โพธิ์เอี้ยง

เลขานุการสภา

นายปรีชา สาหร่าย

สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่1

นางวิชัย นามไพร

สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่1

นางขวัญเรือน โพธ์แก้ว

สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่2

นายปัญญา เซ็นน้อย

สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่3

นายเฉลิม ระวิงทอง

สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่3

นางประคอง แสงแสน

สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่4

นางทองสุข บุตรเนียม

สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่4

นายสมทรง สุทธินันท์

สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่5