เลือกหน้า

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว.

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว แต่เดิมเป็นสภาตำบลหนองบัว ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้รับประกาศจากกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และได้มีการเลือกตั้งกรณีครบวาระ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 โดยมี นายสุชาติ คงโพธิ์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท