เลือกหน้า

คณะผู้บริหาร

นายสุชาติ คงโพธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

นายเสถียร โพธิ์มูล

รองกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

นางสาวจีรภัทร์ จ่ายยังวัฒนากร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

นายมนเทียน คงโพธิ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

นางสาวสถิตรัตน์ โพธิ์เอี้ยง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 นายสุชาติ คงโพธิ์ นายก อบต.หนองบัว 081-6923936
2 นายเสถียร โพธิ์มูล รองนายก อบต.หนองบัว 085-2688840
3 นางสาวจีรภัทร์ จ่ายยังวัฒนากร รองนายก อบต.หนองบัว 081-7070554
4 นายมนเทียน คงโพธิ์ เลขานุการนายก อบต.หนองบัว 081-7866269
5 นายรังสิวุฒิ อินทร์พรหม ประธานสภา อบต.หนองบัว 088-2776842
6 นายหาญ วิทยารมย์ รองประธานสภา อบต.หนองบัว 081-0369518
7 นายปรีชา สาหร่าย สมาชิกสภา อบต.หนองบัว 081-7723533