เลือกหน้า

คณะผู้บริหาร

นายสุชาติ คงโพธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เบอร์โทร  081-6923936

นายเสถียร โพธิ์มูล

รองกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เบอร์โทร 081-6923936

นางสาวจีรภัทร์ จ่ายยังวัฒนากร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เบอร์โทร 081-7070554

นายมนเทียน คงโพธิ์

เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เบอร์โทร 081-7866269

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 นายสุชาติ คงโพธิ์ นายก อบต.หนองบัว 081-6923936
2 นายเสถียร โพธิ์มูล รองนายก อบต.หนองบัว 085-2688840
3 นางสาวจีรภัทร์ จ่ายยังวัฒนากร รองนายก อบต.หนองบัว 081-7070554
4 นายมนเทียน คงโพธิ์ เลขานุการนายก อบต.หนองบัว 081-7866269