เลือกหน้า
1. ประวัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว แต่เดิมเป็นสภาตำบลหนองบัว ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้รับประกาศจากกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และได้มีการเลือกตั้งกรณีครบวาระ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 โดยมี นายสุชาติ คงโพธิ์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

2. ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ ประมาณ 6 กม.

3. เนื้อที่

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อยู่ในเขตพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีเนื้อที่ประมาณ 28.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,768.75 ไร่

4. จำนวนหมู่บ้าน

    จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เต็มทั้งหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ได้แก่

5. ประชากร

    ตำบลหนองบัวมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 2,851 คน แยกเป็นชาย 1,340 คน หญิง 1,511 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 169 คน/ตารางกิโลเมตร โดยสามารถแยกประชากรออกเป็นหมู่ได้ ดังนี้