เลือกหน้า

”อำนาจหน้าที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

  งานวิศวกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติออกแบบ คำนวณ ประมาณการ ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานโครงการ และงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับงานอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

  งานสถาปัตยกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเขียนแบบ วิเคราะห์วิจัย ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

ฝ่ายผังเมือง

  งานผังเมือง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวม ข้อมูลด้านผังเมือง งานจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะงานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

ฝ่ายก่อสร้าง

  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

ลักษณะงานปฏิบัติงานด้านการจัดสถานที่และติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง งานรัฐพิธีงานประเพณีต่าง ๆ และงานออกแบบ สำรวจ ซ่อมบำรุง เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ โดยควบคุมและตรวจสอบให้อยู่ในความเรียบร้อยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  งานสาธารณูปโภค

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมแซม บำรุงรักษา อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ด้านสาธารณูปโภครวมถึงการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การตรวจแก้ไข ปรับซ่อมมาตรวัดน้ำ การสำรวจ และต่อท่อประปา การจดเลขมาตรวัดน้ำ และคำนวณประมาณงานน้ำ จากมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ วางแผน ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานธุรการ งานสารบรรณ จัดทำคำสั่ง ประกาศและด้านอื่น ๆ