เลือกหน้า

กองช่าง

นายธัชกร พัฒนการค้า

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธนสรรค์ มีกลิ่น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นางสุขชื่น เหลือจ้าย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นางสาววรัทยา เส็งจีน

คนงานทั่วไป

นายธีรวุฒิ หอมชะเอม

คนงานทั่วไป

นายวิรัตน์ เปรมจิตร

คนงานทั่วไป

นายรุจิระ เรืองฤทธิ์

พนักงานจ้างเหมา

นายนิคุณ ขุนนคร

คนงานทั่วไป

นายมานัส เส็งจีน

พนักงานจ้างเหมา

นายกิตติพงษ์ เพิ่มพูล

พนักงานจ้างเหมา

นายอำพร ทีภูเวียง

พนักงานจ้างเหมา