เลือกหน้า

กองช่าง

นายธัชกร พัฒนการค้า

ผู้อำนวยการกองช่าง

                                                    นายโชคชัย  ชวดนุตร์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายธนสรรค์ มีกลิ่น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นางสุขชื่น เหลือจ้าย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นางสาววรัทยา เส็งจีน

คนงานทั่วไป

นายธีรวุฒิ หอมชะเอม

คนงานทั่วไป

นายวิรัตน์ เปรมจิตร

คนงานทั่วไป