เลือกหน้า

กองคลัง

นางสาวศิริวรรณ ต่ายเกิด

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวบุษกร ฉายเชิด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวทิพย์ภาวรรณ์ คงมาอยู่

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ น้อยแสง

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวนาถลัดดา พันธ์โต

พนักงานจ้างเหมา